Безоплатна правова допомога

   Право на безоплатну правову допомогу – гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених цим Законом.
      Отже, відповідно до Закону «Про безоплатну правову допомогу» в Україні снують два основні її види:
- первинна правова допомога
- вторинна правова допомога

                                              ПЕРВИННА ПРАВОВА ДОПОМОГА
    Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:
    1) надання правової інформації;
    2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань;
    3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
    4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.
    Право на безоплатну первинну правову допомогу мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.
    Суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги в Україні є:
    1) органи виконавчої влади;
    2) органи місцевого самоврядування;
    3) фізичні та юридичні особи приватного права;
    4) спеціалізовані установи.
    Порядок звернення за безоплатною первинною правовою допомогою
    Звернення про надання одного з видів правових послуг надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції.
    Звернення про надання одного з видів правових послуг
    - що стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними представниками (батьки, усиновителі, батьки-вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів, які виконують функції опікунів і піклувальників);
    - що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.
    Порядок розгляду звернень про безоплатну первинну правову допомогу
    Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у разі письмового звернення осіб про надання правових послуг, з питань, що віднесені до їх повноважень, зобов'язані надати такі послуги протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення. Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше п'ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.
    Первинна правова допомога (види якої визначені вище) та за видачу особам бланків заяв, звернень, запитів, довідок, інших документів, подання яких передбачено законодавством для реалізації прав і свобод людини і громадянина надається органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування безоплатно.
    У разі, якщо особа помилилася стосовно компетенції відповідного органу при зверненні до нього за допомогою, орган до якого надійшло звернення особи, протягом п'яти календарних днів повинен надіслати це звернення до відповідного органу та повідомити про це особу, яка подала звернення.
    Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані проводити особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги. Прийом проводиться постійно в установлені дні та години.
    Надання безоплатної первинної правової допомоги також можливо спеціалізованими установами. Такі установи можуть бути утворені за необхідності органами місцевого самоврядування.
    Якщо під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, який розглядає звернення, зобов'язаний роз'яснити особі або її законному представникові порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

                                                   ВТОРИННА ПРАВОВА ДОПОМОГА
    Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг:
    1) захист від обвинувачення;
    2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
    3) складення документів процесуального характеру.
    Суб'єкти отримання безоплатної вторинної правової допомоги
    І. Право на всі види правових послуг, що включає безоплатна вторинна правова допомога мають:
    1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо
    - середньомісячний сукупний дохід їхньої сім'ї нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до ЗУ "Про прожитковий мінімум" для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення ,
    - інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;
    2) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї;
    3) особи, на яких поширюється дія ЗУ "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", до моменту прийняття рішення про надання статусу біженця та у разі, якщо особа оскаржує рішення щодо статусу біженця;
    4) стосовно питань, пов'язаних з їх соціальним захистом:
    - ветерани війни та особи, на яких поширюється дія ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",
    - особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,
    - особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань.
    ІІ. Право на всі види правових послуг, що включає безоплатна вторинна правова допомога, окрім захисту від обвинувачення, мають:
    1) особи, до яких застосовано адміністративне затримання;
    2) особи, до яких застосовано адміністративний арешт.
    3) особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, протягом розгляду справи в суді;
    4) особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, протягом розгляду справи в суді;
    5) особи, реабілітовані відповідно до законодавства України, стосовно питань, пов'язаних з реабілітацією.
    ІІІ. Право на захист від обвинувачення мають:
    1) особи, які затримані за підозрою у вчиненні злочину;
    2) особи, до яких як запобіжний захід обрано тримання під вартою*.
* Така допомога надається протягом 72 годин з моменту затримання. У разі якщо слідчий суддя, суд прийняв рішення про тримання особи під вартою, безоплатна правова допомога надається, якщо така особа належить до однієї з категорій осіб, зазначених у пунктах 1 і 2 частини 1 статті 14 ЗУ «Про безоплатну правову допомогу» (особи передбачені в пункті І даної статті);
    ІV. Право на захист від обвинувачення та складення документів процесуального характеру мають:
    1) особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії.
    Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають громадяни держав, з якими Україна уклала відповідні міжнародні договори про правову допомогу, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також іноземці та особи без громадянства відповідно до міжнародних договорів, учасником яких є Україна, якщо такі договори зобов'язують держав-учасниць надавати певним категоріям осіб безоплатну правову допомогу.
    Суб'єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні є:
    1) центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
    2) адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом;
    3) адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору.
    Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги
    Діяльність Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – Центр) поширюється на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
    До повноважень центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги відносяться зокрема функції :
    - прийняття рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги або про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги;
    - забезпечення складення процесуальних документів за зверненням суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу;
    - забезпечення участі захисника при здійсненні досудового розслідування та судового провадження у випадках, коли захисник відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії;
    - забезпечення участі захисника у розгляді справи про адміністративне правопорушення;
    - прийняття рішення про припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги.
    Порядок звернення за наданням безоплатної вторинної правової допомоги
Подається звернення про надання одного з видів безоплатної вторинної правової допомоги
    - особами, які досягли повноліття, до Центру або до територіального органу юстиції за місцем фактичного проживання таких осіб незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи.
    - що стосуються дітей, їх законними представниками до Центру або до територіального органу юстиції за місцем фактичного проживання дитини або її законних представників незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи.
    - що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, їх опікунами або піклувальниками до Центру або до територіального органу юстиції за місцем фактичного проживання таких осіб або їх опікунів чи піклувальників незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи.
    Разом із зверненням про надання безоплатної вторинної правової допомоги особа або її законний представник повинні подати документи, що підтверджують належність особи, до однієї з категорій осіб, які відповідно до законодавства мають право на безоплатну вторинну правову допомогу.
    Порядок розгляду звернень про безоплатну вторинну правову допомогу
    У разі звернення особи про надання одного з видів безоплатної вторинної правової допомоги Центр зобов'язаний протягом десяти днів з дня надходження звернення прийняти рішення щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги.
    У разі звернення особи до територіального органу юстиції, цей орган зобов'язаний протягом трьох днів з дня подання звернення надіслати його до Центру, який в свою чергу зобов'язаний у семиденний строк з дня отримання звернення особи прийняти рішення щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги.
    У разі прийняття рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги Центр письмово повідомляє про це особу або її законного представника, а також суд, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, в яких здійснюватиметься представництво інтересів особи.
    Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги зобов'язаний прийняти рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги з моменту затримання особи в разі безпосереднього звернення затриманої особи або надходження інформації про затриманих осіб у випадках, установлених законом.
    У разі отримання постанови слідчого, прокурора, ухвали слідчого судді, суду про залучення захисника для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги зобов'язаний негайно призначити захисника.
    Центр приймає рішення про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги і надсилає копію цього рішення особі , якщо
    - особа не належить до жодної з категорій осіб, яким за законодавством надано право на отримання такої допомоги;
    - особа подала неправдиві відомості або фальшиві документи з метою віднесення її до однієї категорій осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу;
    - вимоги особи про захист або відновлення її прав є неправомірними;
    - особі раніше надавалася безоплатна вторинна правова допомога з одного і того ж питання;
    - особа використала всі національні засоби правового захисту у справі, з якої звертається за наданням безоплатної вторинної правової допомоги.
    До рішення про відмову додається письмове роз'яснення про порядок звернення до відповідних міжнародних судових установ чи відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.
    Надання безоплатної вторинної правової допомоги припиняється за рішенням Центру в разі якщо:
    1) обставини чи підстави, за наявності яких особа була віднесена до категорій осіб, які мають права на отримання безоплатної правової допомоги, припинили своє існування;
    2) встановлено факт подання особою неправдивих відомостей або фальшивих документів, що стали підставою для віднесення особи до категорій осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, та прийняття рішення про надання їй безоплатної вторинної правової допомоги*;
    3) особа користується захистом іншого захисника (захисників) у справі, за якою їй призначено захисника відповідно до цього Закону;
    4) особа використала всі національні засоби правового захисту в справі.
* У разі припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги з цього приводу особа, якій надавалася така допомога, зобов'язана відшкодувати вартість фактичних витрат, пов'язаних з наданням допомоги.
    Надання безоплатної вторинної правової допомоги припиняється у разі повного виконання суб'єктом надання безоплатної вторинної правової допомоги своїх зобов'язань, передбачених договором про її надання.
    Адвокат, який надає безоплатну вторинну правову допомогу
    Адвоката, який надає безоплатну вторинну правову допомогу, може бути замінено у разі:
    1) хвороби адвоката;
    2) неналежного виконання адвокатом своїх зобов'язань за умовами договору;
    3) недотримання ним порядку надання безоплатної вторинної правової допомоги;
    4) виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, чи Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору.
    Адвокат, який призначається на заміну іншого адвоката, зобов'язаний вжити заходів для усунення недоліків у наданні безоплатної вторинної правової допомоги, які мали місце до його призначення.
    Адвокат, який надає безоплатну вторинну правову допомогу, зобов'язаний:
    1) неухильно дотримуватися вимог Конституції України, цього Закону, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів;
    2) надавати якісно та в необхідному обсязі безоплатну вторинну правову допомогу;
    3) приймати до провадження справи осіб, які потребують безоплатної вторинної правової допомоги, відповідно до договорів, укладених з Центром;
    4) не розголошувати конфіденційну інформацію про особу, яка стала відомою у зв'язку з наданням безоплатної вторинної правової допомоги.

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЩОДО НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
     Відмова органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, установи у наданні безоплатної первинної правової допомоги, службових та посадових осіб у наданні первинної правової допомоги, а також рішення Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги можуть бути оскаржені в установленому законом порядку до суду.
     Дії та бездіяльність посадових і службових осіб, які порушують порядок та строки розгляду звернень про надання безоплатної правової допомоги, надання неякісної правової допомоги можуть бути оскаржені в установленому законом порядку до суду та в адміністративному порядку.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО БЕЗОПЛАТНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ
     Особи, які подали завідомо неправдиві відомості або фальшиві документи, що стали підставою для віднесення їх до категорій осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.

ЗАКОНОДАВСТВО ЯКЕ РЕГУЛЮЄ ПИТАННЯ ЩО СТОСУЮТЬСЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
     1) Конституція України (стаття 59) 
     2) Кримінальний процесуальний кодекс України (статті 48, 49, 52, 53)
     3) Цивільний процесуальний кодекс України (стаття 12) 
     4) Закон України «Про безоплатну правову допомогу» 
     5) Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
     1) Координаційний центр з надання правової допомоги
     2) Українська Фундація Правової Допомоги
     3) Біржа "Pro bono"
 

Back to top